معماری برند چیست؟

معماری برند چیست؟

معماری برند چیست؟

به سلسله مراتب برندها در یک شرکت مجزا، معمارب برند گفته می شود. معماری برند نشتانگر ارتباط شرکت مادر با شرکت های وابسته، محصولات و خدمات است و باید منعکس کننده ی استراتژی بازاریابی شرکت باشد. به منظور رشد و بازاریابی مؤثر تر ایجاد ایجاد سازگاری، نظک بصری و کلامی، تفکر و نیت میان عناصر گوناگون شرکت از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

بعضی از شرکت ها تصور می کنند که داشتن معماری برند فقط برای شرکت های برتر استدرحالی که چنین نیست و هر شرکت درحال رشدی نیازمند ارزیابی این مطلب استکه کدام استراتژی معماری برند رشد آینده ی شرکت را تضمین خواهد کرد.

درحال حاضر بیشتر شرکت های بزرگ دارای ترکیبی از استراتژی ها هستند.

 

برند فدکس

فدکس نمونه ای از معماری برند یکپارچه است. این برنامه که توسط لاندور اسوسییتزطراحی شده است، از رنگ به منظور معرفی برندهای فرعی استفاده می کند.

 

انواع معماری برند

معماری برند یکپارچه:

با استفاده از یک برند اصلی، قوی و مجزا ایجاد می شود. انتخاب شتریان براساس وفاداری به برند خواهد بود. برای مصرف کننده شخصیت و تعهد برند، از ویژگی ها و مزایای آن مهم تر است. در تعمیم های برند، از هویت برند مادر و عوامل توصیف گر عمومی استفاده می شود.

 

معمارری برند تایید شده:

از طریق ایجاد سینرژی بازاریابی میان محصول، بخش و برند مادر ایجاد می شود. محصول و بخش توصیف روشنی در بازار دارند و از تداعیات ذهنی، تایید و شهرت برند مادر سود می برند.

 

معماری برند کثرت گرا:

از طریق مجموعه ای از برندهای آشنا و مشهور در نزد مصرف کننده ایجاد می شود. ممکن است نام شرکت مادر برای مصرف کننده نامعلوم یا بی اهمیت باشد و تنها برای شرکت سرمایه گذار مشخص باشد. بسایری از شرکت های مادر، سیستمی را برای پشتیبانی از شرکت ایجاد کرده اند که سومین بخش می باشد.

Related Articles